Koszyk

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Ogólne informacje

 1. Teatr Muzyczny z siedzibą w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, symbol Teatru: PLT-095, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod numerem RIK-IX, NIP: 7780173262, REGON: 000278860 („Sprzedawca”) umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej – pod adresem internetowym www.teatr-muzyczny.pl („Sklep”).
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu („Klientów” lub „Klient”), zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, i określa zasady korzystania z konta Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży („Umowa”) towarów dostępnych w Sklepie („Towary” lub „Towar”) z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Towary prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do Sklepu składa ofertę zawarcia Umowy. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt 7, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
 4. Dane kontaktowe Sklepu:
 1. adres Sprzedawcy: ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań
 2. adres e-mail Sprzedawcy: sklep@teatr-muzyczny.pl
 3. numer telefonu Sprzedawcy: +48 61 852 29 27
 4. numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 22 1020 4027 0000 1002 0034 2832 (PKO BP POZNAŃ).

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach podanych na stronie Sklepu.

Zasady składania zamówień oraz wykonania Umowy

 1. Składanie zamówień na zakup Towaru w Sklepie („Zamówienia”) odbywa się za pośrednictwem systemu sprzedaży na www.teatr-muzyczny.pl.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy: zalogować się do Sklepu (opcjonalnie), dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po zakończeniu zakupów w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia, Sklep przedstawia podsumowanie zakupów, zawierające wykaz wszystkich wybranych Towarów, cenę jednostkową każdego z nich oraz łączną kwotę do zapłaty za sprzedaż i dostawę zamówionych Towarów wraz z kosztami wysyłki.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:
  1. natychmiastowo – wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy, ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia wymaganymi przepisami prawa,
  2. w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia – wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie Umowy.
 5. Jeżeli Klient nie otrzymał potwierdzeń, o których mowa w pkt 8, prosimy o pilny kontakt z Działem Marketingu pod adresem sklep@teatr-muzyczny.pl.
 6. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
 7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
 1. przesyłka pocztowa
 2. odbiór osobisty dostępny w Kasie Teatru. Informacja o godzinach pracy Kasy zamieszczona jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatności elektroniczne,
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.
 3. Zamówienia realizowane są w ciągu 3-5 dni roboczych.

Opis sprzedawanych Towarów

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
 2. Wszelkie Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca na bieżąco aktualizuje ofertę Towarów, która prezentowana jest w Sklepie.

Opis warunków technicznych

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
 2. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient o statusie Konsumenta może odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin 14 dni należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części).
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesyłany jest Klientowi wraz z Towarem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy (Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: foto@teatr-muzyczny.pl.
 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287), a to w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz danych zapisanych na informatycznych nośnikach, po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub dostarczenie do Kasy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od Umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1E, 61-894 Poznań) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@teatr-muzyczny.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dokładny opis przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży lub jego kserokopię.
 5. Reklamacja złożona przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będzie rozpatrywana bez załączonego dokumentu sprzedaży.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy przesłać na adres podany w pkt 29 Regulaminu.

Gwarancja

 1. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta z wszelkimi roszczeniami należy zwracać się bezpośrednio do producenta.
 2. Uprawnienia Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK 1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY / WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.

 

ZAŁĄCZNIK 2.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Teatr Muzyczny z siedzibą w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

ZAŁĄCZNIK 2.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Wzór formularza zwrotu można pobrać w tym miejscu.

Państwa dane są przetwarzane przez Teatr Muzyczny w Poznaniu, Bilety24 i Pocztę Polską wyłącznie w celu realizacji zamówienia [art. 6 pkt 1 lit a) i b) RODO].