Koszyk

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1
Definicje

 1. Klient ? pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym zawiera umowy na odległość dotyczące Produktów;
 2. Konsument ? osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej, w tym dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny);
 3. Przedsiębiorca-Konsument ? osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej, w tym dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Strony Internetowej, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Konto Klienta ? indywidualne cyfrowe konto Klienta, tworzone przez niego w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, pozwalające m.in. na logowanie się do Sklepu Internetowego, zarządzanie przez Klienta jego danymi osobowymi i zgodami marketingowymi, dzięki któremu Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym może składać Zamówienia i korzystać z innych funkcjonalności Sklepu Internetowego; szczegółowy opis funkcjonalności Konta Klienta w Sklepie Internetowym opisuje niniejszy Regulamin;
 5. Koszyk ? funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia takich jak: rodzaj i liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
 6. Strona Internetowa ? serwis internetowy prowadzony przez Teatr Muzyczny, dostępny pod adresem teatr-muzyczny.pl, umożliwiający m.in. zapoznawanie się z treściami udostępnionymi przez Teatr Muzyczny jak również umożliwiający korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawieranie na odległość (on-line) umów sprzedaży dotyczących Produktów;
 7. Produkt ? towar oferowany przez Teatr Muzyczny w Sklepie Internetowym lub będący przedmiotem umowy pomiędzy Teatrem Muzycznym a Klientem, zawartej na odległość za pomocą Strony Internetowej w ramach Sklepu Internetowego;
 8. Regulamin ? niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
 9. Sklep Internetowy ? funkcjonujący w ramach Strony Internetowej serwis zakupowy, w którym swoje Produkty oferuje Teatr Muzyczny, jak również usługa świadczona drogą elektroniczną przez Teatr Muzyczny, polegająca na udostępnieniu za pomocą Strony Internetowej funkcjonalności umożliwiających Klientom zawieranie na odległość z Teatrem Muzycznym umów dotyczących Produktów;
 10. Strona Produktowa ? strona na Stronie Internetowej, na której przedstawione są informacje na temat Produktu dostępnego w Sklepie;
 11. Teatr Muzyczny – Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, symbol Teatru: PLT-095, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod numerem RIK-IX, NIP: 7780173262, REGON: 000278860;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
 13. Użytkownik ? każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony Internetowej, w tym Klient.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki:
  1. świadczenia przez Teatr Muzyczny na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną za pomocą Strony Internetowej, w tym usługi Sklepu Internetowego;
  2. zawierania na odległość umów sprzedaży pomiędzy Teatrem Muzycznym a Klientami w ramach Sklepu Internetowego.
 2. W zakresie, w jakim Regulamin odnosi się do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 tej ustawy.
 3. Teatr Muzyczny nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 3
Komunikacja z Teatrem Muzycznym

 1. Dane kontaktowe Teatru Muzycznego:
  1. adres: ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań
  2. adres e-mail: sklep@teatr-muzyczny.pl
  3. numer telefonu: +48 61 852 29 27
  4. numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 22 1020 4027 0000 1002 0034 2832 (PKO BP POZNAŃ).
 2. Użytkownik może porozumiewać się Teatrem Muzycznym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w ustępie powyżej. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Teatrem Muzycznym w godzinach podanych na Stronie Internetowej.

 

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Strony Internetowej wymagany jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą CSS i JavaScript (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari ? zalecane jest korzystanie z przeglądarki w aktualnej wersji). Do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej zalecana jest ponadto obsługa okien wyskakujących (pop-up) oraz włączona obsługa plików cookies pochodzących ze Strony Internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania przez Teatr Muzyczny z plików cookies znajdują się na Stronie Internetowej, w zakładce ?Polityka prywatności?.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie Internetowym jest niezbędne posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Teatr Muzyczny nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Strony Internetowej na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej.

 

§ 5
Korzystanie ze Strony Internetowej

 1. Z chwilą wejścia przez Użytkownika na Stronę Internetową, Teatr Muzyczny świadczy Użytkownikowi drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów udostępnionych przez Teatr Muzyczny oraz zapoznawania się z nimi, jak również umożliwieniu korzystania z wyszukiwarek i innych narzędzi ogólnodostępnych na Stronie Internetowej.
 2. Usługi, o których mowa powyżej, są świadczone przez Teatr Muzyczny nieodpłatnie. Usługi są świadczone w wybranym przez Użytkownika miejscu i czasie oraz przy użyciu wybranych przez Użytkownika urządzeń i aplikacji.
 3. Treści i zasoby udostępniane przez Teatr Muzyczny w ramach Strony Internetowej (w tym teksty, grafiki, zdjęcia, materiały audiowizualne) obejmują m.in.:
  1. Informacje o Teatrze Muzycznym, w szczególności o jego historii, zespole, kierownictwie;
  2. Informacje o bieżącej działalności Teatru Muzycznego, w szczególności o repertuarze;
  3. Informacje o wydarzeniach i osobach związanych z Teatrem Muzycznym;
  4. Galerie zdjęć ze spektakli i innych wydarzeń artystycznych;
  5. Informacje o działaniu Biura Obsługi Widza i Kasy Teatru Muzycznego;
  6. Informacje o rezerwacji i sprzedaży biletów na spektakle i ich cennik;
 4. Częścią Strony Internetowej jest Sklep Internetowy. Przeglądanie asortymentu Produktów prezentowanego w Sklepie Internetowym oraz zapoznawanie się ze Stronami Produktowymi jest możliwe dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga rejestracji.
 5. Użytkownik powinien korzystać ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, zawarta pomiędzy Teatrem Muzycznym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 powyżej, ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Użytkownika Strony Internetowej.
 7. Zasady subskrypcji newslettera Teatru Muzycznego, rezygnacji z niego jak również szczegółowe zasady i warunki dotyczące Sklepu Internetowego, zostały określone w dalszej części Regulaminu.
 8. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem ze Strony Internetowej powinien zapoznać się z Regulaminem.


§ 6
Sklep Internetowy

 1. Teatr Muzyczny jest usługodawcą świadczącym Klientom drogą elektroniczną usługę Sklepu Internetowego w ramach Strony Internetowej.
 2. Usługa Sklepu Internetowego obejmuje:
  1. umożliwienie Klientowi rejestracji w celu korzystania ze Sklepu Internetowego;
  2. umożliwienie Klientowi tworzenia listy zakupów w Sklepie Internetowym;
  3. umożliwienie Klientowi składania Zamówień w Sklepie Internetowym;
  4. umożliwienie Klientowi korzystania z kodów rabatowych w Sklepie Internetowym;
  5. usługę prowadzenia Konta Klienta i umożliwienie Klientowi korzystania z funkcjonalności Konta Klienta, takich jak:
   1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych dotyczących Klienta, w tym adresu dostawy;
   2. przeglądanie historii Zamówień;
   3. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych Klientom w ramach Konta Klienta.
 3. Możliwe jest również składanie Zamówień w Sklepie Internetowym bez dokonywania rejestracji.
 4. Z tytułu świadczenia usługi Sklepu Internetowego Teatr Muzyczny nie pobiera od Klientów opłat.


§ 7
Rejestracja w Sklepie Internetowym i Konto Klienta

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym wypełniając online formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także potwierdzając zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok treści oświadczenia podczas procesu rejestracji.
 2. Po zarejestrowaniu się Klienta w Sklepie Internetowym, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, Teatr Muzyczny przesyła wiadomość zawierającą link aktywacyjny, przekierowujący do Strony Internetowej. Skorzystanie z tego linku, zakończone przekierowaniem do Strony Internetowej, oznacza potwierdzenie dokonania rejestracji i skutkuje aktywacją Konta Klienta. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony. Klient powinien kliknąć w link aktywacyjny w ciągu 72 godzin od momentu, w którym otrzymał maila z tym linkiem. Po upływie tego czasu aktywacja usługi Konta Klienta nie jest możliwa i Klient powinien ponowić proces rejestracji, jeśli chce korzystać z usługi Konta Klienta.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie przez Klienta w ramach Konta Klienta.
 4. Po zarejestrowaniu w Sklepie Internetowym, Klient może uzupełnić dane potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, co umożliwi późniejsze składanie Zamówień bez konieczności ich każdorazowego podawania. Klient ma możliwość modyfikacji takich danych w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta Klienta.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Teatru Muzycznego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adresy podane w § 3.
 6. Usunięcie Konta Klienta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Klienta Umowy Sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.
 7. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Klienta i nie udostępniać go osobom trzecim.
 8. Konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym jest prowadzone dla Klienta przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej.
 9. Teatr Muzyczny zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta:
  1. które nie zostało aktywowane zgodnie z ust. 2 w ciągu 72 godzin od daty otrzymania maila autoryzacyjnego,
  2. do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty rejestracji.
 10. Teatr Muzyczny zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta ze Strony Internetowej, w szczególności ze Sklepu Internetowego, w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu, skutkującego zablokowaniem dostępu i niemożliwością korzystania z Konta Klienta.


§ 8
Informacje o Produktach

 1. Strony Produktowe zawierają (i) zdjęcia, (ii) opisy, (iii) treść i warunki gwarancji udzielanej na dany Produkt (w przypadku, gdy Produkt ten jest objęty gwarancją), (iv) informacje o funkcjonalności Produktów będących towarami z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, (v) informacje o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych, a w przypadku wybranych Produktów, także (vi) informacje o składzie Produktu. Teatr Muzyczny udostępnia Klientom także inne informacje dotyczące Produktów, w przypadku, gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zdjęcia Produktów służą ich prezentacji. Zdjęcia niektórych Produktów mogą nieznacznie odbiegać od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, innych parametrów technicznych komputera.
 3. Strony Produktowe w Sklepie Internetowym oraz informacje o cenie i dostępności Produktu nie stanowią oferty Teatru Muzycznego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Teatr Muzyczny zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie Internetowym oraz wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 5. Wszystkie oferowane Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym:
  a) zawierają podatki (w tym podatek VAT, jeżeli dotyczy) i są podawane w złotych;
  b) nie zawierają kosztów dostawy (tj. opłat za transport, dostarczenie, usługi kurierskie).

 

§ 9
Zasady składania Zamówienia, kody rabatowe

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się na Konto Klienta (opcjonalnie); można również dokonywać zakupów bez zalogowania na Konto,
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ?Dodaj do koszyka? (lub równoznaczny),
  3. po dodaniu do Koszyka wszystkich Produktów, które mają być przedmiotem Zamówienia, przejść do Koszyka,
  4. zrealizować kupon rabatowy, jeżeli Klient go posiada, poprzez wpisanie kodu kuponu w odpowiednim okienku,
  5. wybrać opcję dostawy,
  6. kliknąć przycisk ?Przejdź do kasy?,
  7. w razie dokonywania zakupów bez logowania na Konto, uzupełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta, adresu, na który ma nastąpić dostawa oraz telefonu kontaktowego; możliwa jest na tym etapie zmiana opcji dostawy,
  8. po upewnieniu się, że Zamówienie jest kompletne, a dane Kupującego i adres dostawy prawidłowe, kliknąć przycisk ?Kupuję i płacę?; kliknięcie tego przycisku oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i zobowiązanie się do dokonania zapłaty,
  9. opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów Płatności.
 3. Prawidłowe zakończenie procesu składania Zamówienia jest potwierdzane stosownym komunikatem wyświetlanym na Stronie Internetowej.
 4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Teatr Muzyczny Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza jeszcze zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Teatrem Muzycznym.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Teatr Muzyczny przyjęcia Zamówienia do realizacji. Teatr Muzyczny potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta. O przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient posiadający Konto Klienta informowany jest również poprzez zmianę statusu Zamówienia, widocznego na Koncie Klienta.
 6. Poprzez przesłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia na adres e-mail, przesłanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, zapisanie na Koncie Klienta treści Zamówienia, oraz załączenie do objętych Umową Sprzedaży Produktów dowodu ich zakupu w postaci paragonu lub faktury, Teatr Muzyczny utrwala, zabezpiecza i udostępnienia treść zawartej Umowy Sprzedaży.
 7. Teatr Muzyczny może oferować rabaty na zakup Produktów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, Produkty, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Teatr Muzyczny udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole na formularzu Zamówienia.
 8. Kody rabatowe, o których mowa powyżej, posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z rabatu. Kody rabatowe mogą również posiadać inne ograniczenia, zgodnie z informacjami udostępnionymi Klientowi wraz z kodem rabatowym. Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, opusty uzyskane po wprowadzeniu kodu lub kodów rabatowych nie sumują się, a kody rabatowe nie mogą być wykorzystane przy dokonywaniu płatności w odniesieniu do Produktów oferowanych w sprzedaży promocyjnej i w ramach ofert specjalnych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

§ 10
Potwierdzenie przyjęcia i anulowanie Zamówień

 1. W terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi pomiędzy Klientem a Teatrem Muzycznym do zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej tego Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4-6 poniżej.
 3. W przypadku stwierdzenia niedostępności Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem Klienta, Teatr Muzyczny niezwłocznie, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, powiadomi Klienta o częściowej niemożliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią lub o braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości.
 4. W przypadku, w którym Teatr Muzyczny nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie wskazanym w ustępie 1  lub w tym terminie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości, Zamówienie jest anulowane.
 5. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia zgodnie z jego treścią nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości Zamówienia;
  2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa zgodnie z jego treścią (w tym w określonym w Zamówieniu terminie);
  3. inną zmianę treści Zamówienia, w tym zmianę terminu realizacji Zamówienia.
 6. W przypadku, gdy Klient w terminie 2 dni od daty powiadomienia o częściowej niemożności realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią nie wyrazi zgody na anulowanie Zamówienia w części lub inną zmianę treści Zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Teatru Muzycznego), Zamówienie jest anulowane w całości.

 

§ 11
Płatności

 1. Teatr Muzyczny umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Produkty nabyte w Sklepie Internetowym za pośrednictwem systemu płatności internetowych, obsługującego przelewy internetowe oraz płatności kartami płatniczymi i kredytowymi – w przypadku każdej umowy sprzedaży.
 2. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez dostawcę usług płatniczych. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Teatr Muzyczny jest możliwe z chwilą otrzymania przez niego od dostawcy usług płatniczych potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 4. Zwrot płatności jest dokonywany przez Teatr Muzyczny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania Płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot Płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania Płatności.

 

§ 12
Dostawa

 1. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
  1. przesyłka pocztowa
  2. odbiór osobisty dostępny w kasie biletowej Teatru Muzycznego; informacja o godzinach pracy kasy biletowej zamieszczona jest na Stronie Internetowej.
 3. Teatr Muzyczny dokłada wszelkich starań, aby wysyłka Zamówień następowała niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3-5 dni roboczych. W przypadku przedsprzedaży Produktów, obowiązuje inny termin wysyłki i jest on każdorazowo podany w opisie Produktu, którego dotyczy przedsprzedaż. Dokładny termin zostanie również wskazany w e-mailu poprzedzającym wysyłkę Produktu zakupionego w przedsprzedaży.
 4. W przypadku niemożliwości wysyłki Zamówienia w wyżej wymienionym czasie, Teatr Muzyczny niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie.
 5. Koszt dostawy Produktu w całości pokrywa Klient.
 6. Klient odbierając Zamówienie od przewoźnika powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia.
 7. Własność Produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od przewoźnika.
 8. Dokument sprzedaży, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT, jest dostarczany Klientowi wraz z Zamówieniem lub przesyłany pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta. W przypadku produktów objętych gwarancją Teatr Muzyczny wydaje Klientowi wraz z Produktem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.

 

§ 13
Prawo Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Teatr Muzyczny oraz z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Teatr Muzyczny wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien złożyć Teatrowi Muzycznemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinny być kierowane na następujący adres: Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, adres e-mail: sklep@teatr-muzyczny.pl
 3. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Teatr Muzyczny przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Teatr Muzyczny zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Teatr Muzyczny. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, zwrot Płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Teatr Muzyczny oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Teatr Muzyczny jest zobowiązany dokonać zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania Płatności z rachunku bankowego/rachunku w SKOK lub za pomocą karty płatniczej, zwrot Płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOK-u lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto do dokonania Płatności.
 7. Teatr Muzyczny może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt Teatrowi Muzycznemu lub przekazać go osobie uprawnionej przez Teatr Muzyczny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument złożył Teatrowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument może zwrócić Produkt, co do którego odstąpił od umowy, w następujący sposób:
  1. odsyłając go na adres: Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań
  2. osobiście, w kasie Teatru Muzycznego, w dniach i godzinach otwarcia kasy.
 10. Koszty zwrotu Produktów w razie odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 11. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba, że Teatr Muzyczny nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o prawach konsumenta..
 13. Stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  14. świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 14. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym § 13 stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 7 aa Ustawy o prawach konsumenta).
 15. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 13 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

 

§ 14
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Produktów można składać pisemnie albo mailowo na adres: Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań lub mailowo na adres: sklep@teatr-muzyczny.pl
 2. Reklamacje dotyczące wad lub wad prawnych zakupionych Produktów załatwiane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu cywilnego (z uwzględnieniem § 17 ust. 4 Regulaminu).
 3. Aby reklamacja dotycząca zakupionych Produktów mogła zostać rozpatrzona możliwie szybko, powinna zawierać:
  1. dane Klienta,
  2. numer Zamówienia,
  3. opis niezgodności Produktu z umową lub wady Produktu,
  4. wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji, jeżeli Produkt objęty jest gwarancją,
  5. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot ceny).
 4. Składając reklamację dotyczącą wad zakupionego Produktu, Klient może skorzystać z formularza reklamacji, którego wzór jest dołączony do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności sprzedanego Produktu z umową, w szczególności wad Produktu.
 5. Reklamacje związane z działaniem Strony Internetowej w tym z usługą Sklepu Internetowego, mogą być zgłaszane Teatrowi Muzycznemu pisemnie na adres siedziby lub drogą wiadomości e-mail, na adres: sklep@teatr-muzyczny.pl.
 6. O ile krótszy czas udzielania odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. Odpowiedź na reklamację złożoną przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem jest udzielana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 8. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mailowo).
 9. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt na adres: Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Teatr Muzyczny ? w szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

§ 15
Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Teatru Muzycznego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Teatru Muzycznego i jego partnerów biznesowych.
 2. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez formularz subskrypcji na Stronie Internetowej.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z newslettera wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera.

 

§ 16
Zakup biletów

 1. Strona Internetowa oferuje funkcję przekierowania na stronę partnera Teatru Muzycznego prowadzącego system sprzedaży on-line biletów na spektakle.
 2. Z funkcji można skorzystać klikając na przycisk ?Bilety Online? lub ?Kup Bilet?, przy czym kliknięcie tych przycisków powoduje jedynie przekierowanie na stronę partnera prowadzącego obsługę sprzedaży biletów on-line. Teatr Muzyczny nie świadczy samodzielnie obsługi sprzedaży biletów on-line i nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

 

§ 17
Odpowiedzialność Teatru Muzycznego

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Teatr Muzyczny jest zobowiązany dostarczyć Produkty zgodnie z umową. Teatr Muzyczny ponosi odpowiedzialność za brak zgodności zakupionego Produktu z umową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach tj. w Ustawie o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, w tym jego § 13 i 14, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów i Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów ustawy o prawach konsumenta. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków zamieszczone są w opisie Produktu. W przypadku Produktów objętych gwarancją Teatr Muzyczny wydaje Klientowi wraz z Produktem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub innym oświadczeniu gwarancyjnym.
 3. W przypadku Produktu objętego gwarancją, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji ? w tym wypadku Klient reklamuje Produkt zgodnie z treścią gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej lub innym oświadczeniu gwarancyjnym, a Teatr Muzyczny może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację;
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi ? w takim przypadku Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi stosownie do postanowień § 14 Regulaminu.
 4. Klient (niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem) nabywający Produkt ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Teatru Muzycznego z tytułu rękojmi za wady Produktu ogranicza się do uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Produktu. W takim przypadku Teatr Muzyczny, wedle swego wyboru, niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Teatr Muzyczny może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ceny zapłaconej za Produkt dotknięty wadą. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Teatru Muzycznego z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami i Przedsiębiorcami-Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, odpowiedzialność Teatru Muzycznego za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami z powodu wady Produktu ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Teatrowi Muzycznemu tytułem ceny Produktu.
 5. Teatr Muzyczny w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony Internetowej, w szczególności Sklepu Internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 18
Treści bezprawne

 1. W ramach korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej niedozwolone jest:
  1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
  2. podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego;
  3. podejmowanie działań naruszających prawa Teatru Muzycznego lub podmiotów trzecich, w szczególności Klientów,
  4. korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 19
Rozwiązywanie sporów

 1. Teatr Muzyczny informuje, że Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( www.uokik.gov.pl ).
 2. Teatr Muzyczny informuje, że Konsument uprawniony jest również do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej z przedsiębiorcą lub zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 tejże ustawy, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu z przedsiębiorcą.
 3. Teatr Muzyczny nie wyklucza skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania ewentualnych sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego, jednakże nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Teatrem Muzycznym, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Teatru Muzycznego.

 

§ 20
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Umowy z Teatrem Muzycznym są zawierane w języku polskim.
 3. Teatr Muzyczny zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Strony Internetowej, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Strony Internetowej;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. zmiana zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Stronę Internetową;
  6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  8. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Strony Internetowej;
  9. przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom.
 4. O zmianie Regulaminu Teatr Muzyczny poinformuje poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Dodatkowo zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Klienta stosownego powiadomienia wraz ze zmienionym Regulaminem ze wskazaniem terminu wejścia zmiany w życie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego (nie zrezygnuje z Konta Klienta na zasadach określonych w § 5 Regulaminu) przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie.
 6. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze siedziby Teatru Muzycznego oraz w wersji elektronicznej na Stronie Internetowej (w tym również do pobrania w formacie PDF).

 

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK 1.

WZÓR FORMULARZA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań, e-mail: sklep@teatr-muzyczny.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
 • Data
  _______________________________
  (*) Niepotrzebne proszę skreślić.

 

ZAŁĄCZNIK 2.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko reklamującego: ………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy (opcjonalnie):??????????????????????????????
Adres email (opcjonalnie):……………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy*/odbioru*: …………………………………………………………………………………..

_______________________________
(*) Niepotrzebne proszę skreślić.


Nazwa produktu:…………………………………………………………………………………………………………
Cena detaliczna: …………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i numer dowodu zakupu: …………………………………………………………………………………….
Data zauważenia niezgodności oraz określenie rodzaju niezgodności Produktu z umową: Wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony produkt jest niezgodny z umową, na czym polega wada, czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi, kiedy i w jakich okolicznościach produkt zaczął wykazywać wadę, czy wada ma charakter stały czy okresowy (powracający), jakie działania podjął Klient w celu eliminacji wady.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Klient (właściwe zaznaczyć):

 1. wykonuje swoje uprawnienia z tytułu GWARANCJI (gdy na Produkt została udzielona gwarancja)
 2. wykonuje swoje uprawnienia z tytułu RĘKOJMI

 

GWARANCJA: Klient (właściwe zaznaczyć( * )):

 1. wnosi o zwrot zapłaconej ceny,
 2. wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad,
 3. wnosi o naprawienie rzeczy,
 4. wnosi o ?????????????????????

( * ) uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji zostały wymienione w oświadczeniu gwarancyjnym załączonym do Produktu

RĘKOJMIA: Klient (właściwe zaznaczyć):

 1. wnosi o usunięcie wady, lub
 2. wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub
 3. wnosi o obniżenie ceny (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub
 4. odstępuje od umowy ? o ile wada jest istotna (chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie). Informujemy, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Klient może złożyć reklamację w innej formie bezpośrednio przy dostawie Produktów, pod adresem: [__], przesyłając ją na adres Sprzedawcy: [_________________] lub na adres email: [_________________]. Klient zostanie poinformowany telefonicznie, mailowo lub pisemnie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

  ___________________________________________________
  Data i podpis Klienta (-ów)

Informacja dla Klientów składających reklamacje

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Muzyczny w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1e, 61-894 Poznań (dalej ?Teatr Muzyczny? lub ?administrator?).
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sklep@teatr-muzyczny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: sklep@teatr-muzyczny.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia i wysłania do Pani/Pana odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana reklamację. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO].
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane kontrahentom oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Teatru Muzycznego w szczególności w obszarze archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usług prawnych, podatkowych, audytorskich, firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom systemów informatycznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenie odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana reklamację. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń jeśli przetwarzanie danych okaże się niezbędne w celu obrony przed Pani/Pana roszczeniami.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację przez administratora.